Adres

ul.Poznańska 13a
62-005 Owińska

Godziny otwarcia

poniedziałek-czwartek 12:00-20:00

piątek-sobota 12:00-21:00

niedziela 12:00-19:00

Społeczność

Facebook
Instagram

Witaj w restauracji Nowakowski & Skitek

Początki firmy Nowakowski & Skitek sięgają 1991 roku.

Na­­szą do­­me­­ną jest per­­fe­k­cja w do­­sto­­so­­wa­­niu ofert do in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych po­­trzeb klie­n­tów. Dzia­­ła­­my głó­w­nie na te­­re­­nie Wie­l­ko­­po­l­ski, ale ró­w­nież na te­­re­­nie Eu­­ro­­py (przy­­go­­to­­wa­­li­­śmy ca­­te­­ri­n­gi w Nie­m­czech, Au­­strii, Cze­­chach, Sło­­wa­­cji i na Wę­­grzech). Dy­­spo­­nu­­je­­my wy­­spe­­cja­­li­­zo­­wa­­ną, mło­­dą i pe­ł­ną za­­pa­­łu ka­­drą pra­­co­w­ni­­czą. Nasz szef ku­ch­ni gwa­­ra­n­tu­­je naj­wy­ż­szą ja­­kość pro­­du­k­tów i do­­sko­­na­­ły smak po­­traw.

Nasi klienci

Założyciele Restauracji Nowakowski & Skitek

Piotr Nowakowski

Od wie­lu lat zwią­za­ny z ga­stro­no­mią. Swo­ją pa­sję roz­wi­jał już od mło­dzień­czych lat, gdy po­dró­żu­jąc po Fran­cji po­zna­wał tam­tej­szą kuch­nię. To wła­śnie róż­no­rod­ność sma­ków, wy­kwint­ność po­traw i zna­jo­mość win spra­wi­ły, że po la­tach po­sta­no­wił za­ło­żyć fir­mę ga­stro­no­micz­ną. Sta­no­wi ona swo­istą kon­ty­nu­ację za­mi­ło­wań je­go oj­ca, któ­ry bę­dąc sze­fem ga­stro­no­mii w ho­te­lach or­bi­sow­skich w Po­zna­niu, prze­ka­zał sy­no­wi swo­je za­in­te­re­so­wa­nia.

Jacek Skitek

Ukoń­czył Ze­spół Sz­kół Ga­stro­no­micz­nych w Po­zna­niu. Po­sia­da dy­plom mi­strza ku­char­skie­go w Izbie rze­mieśl­ni­czej w Po­zna­niu. Uczył się w Ho­te­lu Or­bis Po­lo­nez w Po­zna­niu. Szef kuch­ni w Ho­te­lu Park, na­stęp­nie w Ho­te­lu No­vo­tel cen­trum oraz Ho­te­lu Po­znań­skim w Luboniu. Uczest­nik wie­lu szko­leń za­gra­nicz­nych w tym z za­kre­su pod­staw kuch­ni fran­cu­skiej i eu­ro­pej­skiej.
Rezerwacja stolików